Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Onbetrouwbare overheid

Samenvatting:

Leusink bedriegt curator bij aankoop vastgoed

Op bladzijde 12 van het Informatiememorandum ten behoeve van de verkoop van Prowi is vermeld dat een deel van het perceel in eigendom van Crale B.V. vervuilde grond heeft en dat met de provincie Overijssel is overeengekomen dat deze vervuiling eind 2003 opgeruimd moet zijn. Het maximale eigen risico van Crale B.V. is vastgelegd op ƒ 300.000. Het meerdere wordt door de provincie betaald. De grond van het fabrieksterrein, eigendom van Prowi Holding, is niet vervuild. Kort na de faillissementen komt Leusink met wethouder Kok van Hengelo overeen dat de gemeente Hengelo zelfs dit laatste bedrag van ƒ 300.000 zal betalen wanneer hij de grond koopt. Korver, welke ook een doorstart wil maken, wordt door de gemeente verteld dat hij € 1.2 – 1.4 miljoen moet betalen voor het schoonmaken van de grond. Na zijn afspraak met de gemeente dat hij niets behoeft te betalen deelt Leusink aan de curator mee dat de grond waarop de fabriek staat zodanig is vervuild dat de schoonmaakkosten hoger zijn dan de waarde van grond inclusief opstallen en dat hij als koper van het fabrieksterrein ƒ 3.000.000 aan reinigingskosten zou moeten betalen. Op grond van deze mededelingen, en met instemming van hypotheekhouder ING Bank, verkoopt de curator het vastgoed voor € 220.000 aan HéHé B.V., een vennootschap van Leusink en Crans.

Op 10 januari 2002 was de fabriek door Troostwijk Taxaties B.V. getaxeerd. De getaxeerde opbrengst bij onderhandse verkoop was € 1.640.000, exclusief het terrein van Crale. Wanneer het vastgoed in de tussenliggende periode niet in waarde zou zijn gestegen, zou de onderhandse verkoopopbrengst na het faillissement ook € 1.640.000 moeten bedragen. De werkelijke opbrengst was slechts € 220.000. Prowi Holding heeft als gevolg van de leugenachtige voorlichting zijdens Leusink en HéHé B.V. een verlies van € 1.420.000 geleden.

De schade kan ook als volgt berekend worden. Omdat HéHé B.V. in het geheel geen reinigingskosten hoefde te betalen had zij een voordeel van ƒ 3.000.000 ofwel € 1.361.341. Beide berekeningen komen dus vrijwel op hetzelfde schadebedrag uit.

Later manipuleert Leusink de gemeente verder zodat hij de gigantische winsten welke hij maakt uit het Prowi Korver faillissement nu niet meer via zijn b.v’s behoeft te laten lopen maar in privé prive kan laten verrekenen waarmee hij aanzienlijke besparingen in te betalen belastingen bereikt.

In 2010 besluit de gemeente dat er geen noodzaak meer is de betrokken gronden te saneren. Leusink verkrijgt daarmee de gronden ook gratis in gesaneerde conditie. De gronden liggen in een woonwijk dicht bij het centrum en verwacht kan worden dat de huidige industriële bouw zal moeten wijken voor woningbouw waardoor Leusink puissante winsten zal maken op de verkoop van die nu woningbouw gronden.

Slordig; management op afstand

Kok verkeerde in de veronderstelling dat de afspraak van de provincie met Leusink was en niet met een BV.  Dus geen stukken gelezen of laten lezen!

19 februari, 2006
Ambtenaar Gemeente Hengelo hielp bij oplichten ‘belasting’
Het college van B en W is begonnen met het afleggen van verantwoording over de affaire-Prowi waarin wethouder H. Kok werd verdacht van oplichting. Daarbij gaat het niet in op ambtenaar L. Harms die 500 euro betaalde voor een schikking.
Door Frank Timmers
Het college constateerde deze week dat Harms de schikking ‘op praktische gronden’ accepteerde: dan hoefde hij ‘geen tijd te besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de rechtszaak’.
Er zou geen noodzaak zijn om ‘bijzondere opmerkingen over zijn handelwijze te maken’. Verdere vragen worden niet beantwoord.

Nu blijkt dat Harms in 2004 Leusink hielp bij het oplichten van de Belastingdienst. Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie in Den Haag laat weten dat hij ‘opzettelijk onjuiste informatie verstrekte aan de Belastingdienst, in verband met de overheveling van het onroerend goed door de Prowi-hoofdverdachte Leusink uit de BV naar privé’. ‘De door de gemeente met Leusink gemaakte afspraak over de maximale bijdrage in de saneringskosten werd niet aan de taxateur van de Belastingdienst gemeld, terwijl deze van essentieel belang was voor de waardebepaling van het onroerend goed. Dit speelde in 2004’, aldus het OM dat stelt alleen schikkingen aan te bieden in bewijsbare zaken.28 juli 2004 verstuurde het sectorhoofd van de afdeling Regulering Leefomgeving een briefje aan Leusink dat die de bovengenoemde, voor de Belasting verzwegen afspraak ‘nu op eigen naam’ krijgt en dat de correspondentie over de saneringskosten niet meer naar Leusink’s HeHe BV geschiedt, maar naar zijn privé-adres.

Advocaat P. Baauw van wethouder Kok noemde deze brief als voorbeeld van ‘eigenmachtig en onoordeelkundig’ ambtelijk handelen.

De ambtenaar die overigens geen verdachte is geweest, wil niet reageren. Het college zegt desgevraagd dat de ambtenaar het besluit ‘eigenstandig’ heeft genomen, denkend dat het een formaliteit betrof.

Uit een adviesstuk van de gemeenteadvocaat aan het college blijkt dat de HeHe BV van Leusink 21 juni 2004 een verzoek indiende bij de Belastingdienst tot taxatie van het uit het faillissement gekochte onroerend Prowi-goed. HeHe wilde het overdragen naar Leusink privé voor 250.000 euro. ‘HeHe gaf aan dat de waarde verminderd diende te worden met de saneringskosten van 1,2 miljoen euro. De taxateur is daarna naar de gemeente gegaan voor informatie over de sanering’.

Daar gaf volgens het OM vervolgens ook Harms een valse voorstelling van zaken. Afgesproken was immers dat de gemeente het grootste deel van de sanering zou betalen. Het college stelt in die tijd geen signaal van fraude te hebben gekregen.

3 december, 2005
Wethouder Kok beloonde oud-eigenaar Leusink voor het behoud van werkgelegenheid ‘Wij waarderen uw hulp aan het bedrijf’
Door Frank Timmers
HENGELO – Wethouder Kok beloonde oud-eigenaar Leusink voor het behoud van werkgelegenheid. Dit blijkt uit het dossier ‘Prowi’ dat de gemeente op verzoek van deze krant heeft laten samenstellen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

Maart 2002 verkochten eigenaren H. Leusink en H. Crans het interieurbedrijf Prowi aan de Chopinstraat aan G. Korver voor 8 miljoen gulden. Toen die in juli niet in staat bleek een openstaand bedrag van een miljoen aan hen te voldoen, vroegen Leusink en Crans het faillissement aan. Prowi en bijbehorende bedrijven gingen september 2002 failliet. Curator W. Haafkes liet de onderneming doordraaien. De oorspronkelijke eigenaren kochten in mei 2003 het onroerend goed terug voor 220.000 euro. De spectaculaire waardedaling kwam door het bij de verkoop wegvallen van een saneringssubsidie die eerder met de overheid was overeengekomen. Grond en grondwater zijn sterk vervuild. Het Prowi-dossier laat zien dat de gemeente de gunstige afspraak voortzette met Leusink en Crans, maar Haafkes niet inlichtte. Dat leidde uiteindelijk tot een aanklacht tegen wethouder Kok en een bestuurlijk juridisch medewerker van de afdeling Bodem van de gemeente, vanwege oplichting en valsheid in geschrifte. 29 november 2002 meldt Haafkes zich bij de gemeente. Er is een overnamekandidaat en hij wil weten of er voor een nieuwe eigenaar een gunstige saneringsregeling is te treffen, zoals die heeft bestaan en waarbij de eigenaar slechts 300.000 gulden (een fractie van het geheel) hoefde te betalen. Er volgen gesprekken, maar de gemeente houdt de boot af. 24 februari 2003 schrijft de gemeente dat eerdere afspraken ‘niet automatisch overgaan naar eventuele kopers van het perceel’. Bovendien kan de sanering duurder uitpakken dan in het verleden gedacht en betreft de oude afspraak niet het hele gebied. ‘Kosten die de gemeente maakt voor het saneren van de andere percelen kunnen achteraf worden verhaald op de huidige of toekomstige eigenaren’, aldus een brief van het hoofd van de afdeling Bodem, namens het college van B en W. 8 april gebeurt er iets vreemds. Prowi Interieur krijgt ter attentie van de overnamekandidaat en oorspronkelijke eigenaar Leusink twee brieven van de gemeente. De ene is vrijwel een kopie van de februari-brief aan de curator, maar de tweede staat daar haaks op. (Zie hieronder de betrokken gemeentelijke communicaties).

Hetzelfde hoofd van de afdeling schrijft dat de gemeente bereid is een soortgelijke (gunstige, redactie) afspraak over de sanering te maken ‘met u en uw medefinancier’. Als reden wordt aangegeven ‘omdat wij uw hulp aan het bedrijf en de daaruit voortvloeiende impuls aan de werkgelegenheid in Hengelo waarderen’.

Vergelijkbare informatie gaat niet naar de curator. 28 mei vindt de verkoop van het onroerend goed plaats aan HeHe B.V. die Leusink (Hendricus) en Crans (Hendrikus) diezelfde dag inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook op die dag stuurt de gemeente de brief met de gunstige saneringsafspraak naar HeHe B.V. Dan blijft het stil tot juni 2004, als de sanering dichterbij komt. Leusink schrijft met pen een briefje aan de genoemde bestuurlijk juridisch medewerker van Bodem waarin hij verzoekt de brief van 28 mei 2003 aan hem persoonlijk te richten ‘omdat de B.V. vorm te veel administratieve rompslomp met zich meebrengt, o.a. Jaarrekeningen maken, jaarrekening deponeren bij de K.v.K enz’. Dat briefje wordt 28 juli 2004 door het hoofd sector Regulering Leefomgeving namens het college van B en W bevestigend beantwoord. ‘De verdere correspondentie inzake de bijdrage in de saneringskosten metbetrekking tot de op handen zijnde sanering van (..) Chopinstraat 10 zal niet meer naar HeHe BV geschieden maar naar bovengenoemd adres (het privé-adres van Leusink). Dit betekent dat de afspraken die in onze brief (..) van 28 mei 2003 zijn verwoord, nu op uw naam staan’.

24 december, 2005
OM: ook gemeente misleidt‘Complot gesmeed in nazomerse dagen’
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat op 24, 25 en 26 september 2002 het plan werd gesmeed om curator W. Haafkes op te lichten zodat hij het onroerend goed van Prowi te goedkoop van de hand zou doen.
HENGELO
Dat blijkt uit de dagvaarding die in het bezit is van deze krant. Justitie vervolgt vijf personen, onder wie wethouder H. Kok, de bestuurlijk juridische medewerker Agus van de afdeling Bodem van de gemeente, de huidige eigenaar Leusink en accountant Jaspers van KroeseWevers. De strafzaak dient 23 januari in Almelo. Justitie verdenkt hen van het medeplegen van valsheid in geschrifte en oplichting. Daarmee zou niet alleen de curator zijn benadeeld, maar ook de Belastingdienst. Leusink zou zich erdoor ‘wederrechtelijk hebbenbevoordeeld.’ Wethouder Kok is tijdelijk teruggetreden.

Alle Prowi-vennootschappen gingen 18 en 20 september 2002 op de fles, nadat Leusink en compagnon Crans het faillissement hadden aangevraagd. De dagvaarding beschrijft het ‘samenweefsel van verdichtsels’ dat curator Haafkes enkele dagen later om de tuin leidde en hem het bedrijfspand met ondergrond voor slechts 220.000 euro deed verkopen aan Leusink en compagnon Crans.
De eerste misleidende zet is volgens justitie van 24 september 2002. Het betreft het aanpassen van een taxatierapport voor het betreffende onroerend goed dat werd opgemaakt bij Snelder Zijlstra de Groot Bedrijfsmakelaar. Aan het rapport, dat de onderhandse verkoopwaarde bepaalt op 1.280.000 euro en de saneringskosten voor de vervuiling op 1.100.000 euro, wordt een verklaring toegevoegd dat ‘vast stond dat in 2003 moest worden gesaneerd en(…) vooralsnog niet vaststond dat de saneringskosten niet ten laste kwamen van een opvolgende eigenaar.’
Twee dagen later krijgt curator Haafkes dat rapport toegespeeld. Die concludeert dat de vervuiling de verkoopprijs enorm drukt als de toekomstige eigenaar inderdaad voor de saneringskosten opdraait. Maar op diezelfde 26e september bereiken Leusink en de gemeente bij een bespreking met wethouder Kok en de genoemde ambtenaar overeenstemming over gunstige saneringsvoorwaarden voor de nieuwe eigenaar. De gemeente blijkt bereid een groot deel van de kosten voor haar rekening te nemen en de nieuwe eigenaar te vrijwaren van juridische acties.
Leusink vraagt volgens justitie de behandelend ambtenaar Agus een brief voor de curator op te stellen ‘waaruit moet blijken (…) dat bovenomschreven vrijwaring van saneringskosten niet automatisch overgaat naar Leusink’.De ambtenaar stelt die brief inderdaad op (zie hieronder) en verstuurt hem naar accountantskantoor KroeseWevers, waar Jaspers met advies Leusink bijstaat. De brief verwijst naar een gesprek dat wethouder Kok de vorige dag met die accountant heeft gevoerd en waarin Jaspers heeft gevraagd ‘wat de gevolgen zijn als men op dit moment grond in eigendom verkrijgt die verontreinigd is.’
De ambtenaar schrijft dat de nieuwe eigenaar automatisch schuldig eigenaar wordt, volgens de Wet bodembescherming en het rijksbeleid.Volgens justitie vertelt Leusink die 26ste ook telefonisch aan Haafkes dat de gemeente hem en Crans ‘volledig voor de saneringskosten’ laten opdraaien als zij eigenaar worden.
Dit is de kern van de samenzwering die justitie meent te hebben ontdekt. De curator verkoopt het onroerend goed uiteindelijk eind mei van dat jaar aan Leusink en Crans die daarvoor de bv He He oprichten. Die bv heeft volgens justitie ook de Belastingdienst opgelicht met hetzelfde spelletje. Dat gebeurde door rond juli 2004 informatie over de afspraak met de gemeente achter te houden.

In die tijd sprak de gemeente met Leusink af de zaken via zijn privé-adres te regelen en de saneringsafspraak op zijn eigen naam te zetten.
Alle verdachten stellen dat justitie er naast zit.
© Wegener.NV 2005

Interne communicaties Gemeente Hengelo:

Email verkeer:

Kok, H. BES-BENW
Van: Agus, A. SBO-RLO-BDM
Aan: Kok, H. BES-BENW

Onderwerp: Prowi

“Beste Hans,

Ik heb een kort gesprek gehad met de vorige eigenaar Korver. Hij had een heel ander verhaal over de oorzaak van het faillissement dan de oude eigenaren (Leusink en Crans) waar wij gisteren mee hebben gesproken. Korver vermoedt dat wij de oude regeling door laten gaan. [..zie hieronder…] Wij moeten goed bekijken hoe wij hiermee omgaan zonder dat wij negatief in de pers komen. En misschien klopt het verhaal van Leusink ook niet helemaal…

Met vriendelijke groet,

Angela”

De regeling waarbij de nieuwe eigenaar verantwoordelijk is voor de reiniging van de grond. Korver is door Juridisch Beleidsmedewerker Angela Agus van de Gemeente Hengelo (Ov) verteld geworden dat hij het volledige bedrag (€ 1.2 – 1.4 miljoen) moet betalen voor de reiniging van de vervuilde grond. Leusink was de dag daarvoor, 26 september 2002, door de Gemeente medegedeeld geworden dat hij niet voor de reiniging van de grond behoefde te betalen. Later krijgt Leusink zowel een vrijbrief van de Gemeente waaruit blijkt dat hij niet voor de reiniging van de vervuilde grond hoeft te betalen alswel een bevestiging dat hij wel voor de reiniging van de vervuilde grond moet betalen. De curator kreeg op 24 februari 2003 van de Gemeente een schriftelijke bevestiging dat de kosten die de gemeente maakt voor het saneren van deze en andere percelen achteraf verhaald kunnen worden op de huidige of toekomstige eigenaren. Via de advocaat en de accountant van Leusink, krijgt de curator ook de brief van 8 april 2003 door de Gemeente aan Leusink gericht toegespeeld in welke bevestigd wordt dat de nieuwe eigenaar van de grond moet betalen voor de reiniging van de grond. De curator voelt zich hierdoor uiteindelijk gedwongen de onroerende goederen van Prowi voor een appel en een ei aan Leusink te verkopen.]

Tijdens de rechtzitting van 6 februari, 2006 te Almelo blijkt o.a.:

De juridisch medewerkster Agus was tijdens de zitting opnieuw zeer emotioneel.
‘Bij me thuis heb ik geen illegale software, omdat ik niet in dat soort situaties verzeild wil raken. Ik heb zelfs een witte werkster gehad. Dat juist mij dat moet overkomen, past in het geheel niet bij mij. Maar mijn leven wordt al een jaar lang door deze affaire beheerst.’ Haar verdediger Huisman vulde aan: ‘Dat juist zij wordt aangepakt is volstrekte willekeur en in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ze heeft altijd in opdracht gehandeld van de wethouder en alle stappen die ze heeft gezet voorgelegd aan collega’s. Ze is volledig te goeder trouw en zich in het geheel niet bewust dat ze mogelijk heeft meegewerkt aan een complot.’

Agus, A. SBO-RLO-BDM
Van: Kok, H. BES-BENW
Verzonden: woensdag 11 september 2002 14:57
Aan: Agus, A. SBO-RLO-BDM
Onderwerp: RE: prowi etc

Beste Angela,
Over Prowi even het volgende. Het is voor het bedrijf van belang dat we de Iijn die wij al eerder hebben vastgelegd (contract over sanering met de provincie gaat niet automatisch over naar een nieuwe eigenaar en de nieuwe eigenaar is tevens ‘schuldig eigenaar’) volhouden naar de curator en de ING als eventueel nieuwe eigenaar. Jouw andere punten zijn akkoord.

Groet,
Hans

Kok, H. BES-BENW
Van: Agus, A. SBO-RLO-BDM
Aan: Kok, H. BES-BENW
Onderwerp: Prowi

“Hallo Hans,
Ik heb afgelopen tijd een gesprek gehad met de curator en de heer Leusink. Daarnaast heb ik nog een en ander uitgezocht via de landsadvocaat. Bij deze wat info want ik heb begrepen dat je vandaag een gesprekje hebt met de heer Leusink.

 • De bank is op dit moment geen eigenaar van de grond en opstallen. Zolang nog niet wordt overgegaan tot tot executie blijft de failliette B.V. formeel eigenaar van de grond. Dit kan jaren zo blijven. Met andere woorden ze wachten gewoon totdat er gesaneerd is en gaan daarna over tot executie en daarna verkopen ze de handel.
 • Op grond van de Faillissementswet en Burgelijk wetboek kan de curator rechten uit overeenkomsten die zijn aangegaan door de B.V. uitoefenen. Dit betekent dat de curator de “afkoopsom van 300.000 gulden” kan betalen aan ons en dat wij moeten gaan saneren.
 • In de vrijwaringsbrief heeft de provincie zich verplicht om te saneren. Deze verplichting is op ons overgegaan. Conclusie: Wij staan feitelijk met de rug tegen de muur en moeten starten met de sanering. Wij kunnen de afkoopsom innen en kunnen verder niets verhalen op wie dan ook.
 • Van de heer Leusink heb ik begrepen dat zij graag wat meer tijd willen. Ik heb gezegd dat we binnenkort opdracht geven om een nader onderzoek, saneringsonderzoek en saneringsplan op te stellen. Omdat het om een ingewikkelde verontreiniging gaat zal dat heel wat tijd vergen om deze onderzoeken af te ronden en plannen op te stellen. Daarna zullen we de bewoners in de buurt moeten informeren (grondwaterverontreiniging onder woonhuizen) en de procedure van 13 weken wordt dan gestart. Na die 13 weken wordt een bestek opgesteld en opdracht gegeven om te gaan saneren. De feitelijke sanering zal in ieder geval niet dit jaar gebeuren. Ook als we de vaart er in houden.
 • We kunnen de vaart wel wat temperen zodat Prowi wat meer tijd heeft maar dat gaan we niet aan de grote klok hangen.• Ik heb zo een gesprek met Leusink want zijn advocaat dacht dat er nog wel wat mogelijk was. Ik vraag mij dit af omdat de landsadvocaat hier anders over denkt en dit al vaker heeft meegemaakt.
 • Volgende week zal ik de curator bellen over stand van zaken. Of heb je liever dat we wachten tot hij zelf belt?

Tot zover Prowi

Groetjes,
Angela Agus
Afdeling Bodem0
74-2459107″

Kok, H. BES-BENW
Van: Agus, A. SBO-RLO-BDM
Verzonden: woensdag 25 september 2002 16:42
Aan: Kok, H. BES-BENW
Onderwerp: Prowi

“Hallo wethouder Kok,

Even nog wat informatie over het probleem Prowi. Het bedrijf is gevestigd op een verontreinigd terrein. Daar is destijds door de provincie Overijssel een beschikking voor afgegeven waarin is vastgesteld dat het hier gaat om een ernstig geval met een urgentietermijn van 1 september 2003. Dit houd in dat voor die datum met de sanering gestart moet worden. Destijds is waarschijnlijk het bevel afgekocht of is overeenstemming bereikt tussen de provincie en het bedrijf over de verdeling van de kosten. Destijds zijn de totale kosten geraamd op 2,4 mln gulden. Het bedrijf zou 300.000 gulden betalen de rest door de provincie. Inmiddels is het bevoegd gezag overgedragen aan de gemeente Hengelo. Dus ook dit geval. Dit betekent dat wij uit het ISV budget 2,1 mln gulden zou moeten halen voor de sanering van dit geval. Echter het bedrijf is failliet gegaan. Hierdoor is ook de afspraak komen te vervallen. Bij een doorstart zou er wettelijk gezien een nieuwe BV opgestart worden die normaal gesproken de grond en panden etc overneemt van het failliet gegane bedrijf. Maar dit heeft tot gevolg dat de nieuwe BV automatisch schuldig eigenaar wordt van de grond en dat betekent weer dat het nieuwe bedrijf dus volledig opdraait voor de kosten. Ik heb de landsadvocaat gebeld en om advies gevraagd. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de grond te kopen met overeenkomst maar dan moet in de overeenkomst iets zijn opgenomen over overdraagbaarheid. Een andere mogelijkheid is dat wij een nieuwe overeenkomst sluiten met de nieuwe BV maar dan moeten wij goede reden hebben om die te sluiten. Redenen zijn bijvoorbeeld draagkracht probleem, niet schuldig aan de verontreiniging, verontreiniging die grotendeels veroorzaakt is voor 1975. Helaas konden wij niet over het dossier van de provincie beschikken, Lars Harms van onze afdeling is vandaag in Zwolle geweest maar kon het officiele dossier nog niet meekrijgen. Hij heeft een schaduw dossier meegenomen en zal zich morgenochtend verdiepen in de zaak. Want we moeten bijvoorbeeld weten waar we over spreken qua verontreiniging (misschien is het terrein wel voor een klein gedeelte verontreinigd maar is het hele geval wel groter), overeenkomst en redenen waarom afkopen etc.
We zijn dus druk bezig en als we alles op een rijtje hebben dan lijkt het me zinvol om daarna gezamenlijk te kijken welke richting we uit kunnen gaan. Uit de eerste indrukken van het schaduw dossier blijkt dat er goede redenen waren om deze regeling te treffen. Hopelijk heb je er iets aan.

Met vriendelijke groet,

Angela Agus
Afdeling Bodem
074-2459107

Agus, A. SBO-RLO-BDM
Van: Hans Kok [hans-kok@hetnet.nl]
Verzonden: woensdag 25 september 2002 20:59
Aan: a.agus@hengelo.nl
CC: r.haakmeester@hengelo.nl;l.harms@hengelo.nl
Onderwerp: prowi

“Beste Angela,
Dank voor de gemailde informatie. Inmiddels heb ik vanavond (woensdag) een gesprek gehad met Jaspers van Kroeze/Wevers en Leusink (oud-directeur van Prowi). Het is een trieste zaak. De nieuwe eigenaar heeft kans gezien binnen een half jaar een goedlopend bedrijf om zeep te helpen. De orderportefeuille is goed gevuld. Jaspers zal proberen de 3 ton eigen bijdrage via de bank te regelen. Daar draaien wij dus niet voor op als gemeente. De vraag is inderdaad of het contract tussen de provincie en Prowi kan worden hernieuwd met de nieuwe b.v. uiteindelijk is er milieutechnisch niets veranderd. Ook de saneringsnoodzaak is nog steeds aanwezig
Andere constructies (met overdraagbaarheid etc.) moeten maar bekeken worden. De curator moet uiterlijk morgen (donderdag 26/09) 14.00 uur bericht hebben van Jaspers of de constructie met de gemeente Hengelo mogelijk is. Vandaar dat ik morgenvroeg rond 11.00 uur bij jullie zal komen om de situatie te bespreken en oplossingen te zoeken. Hopelijk heeft Lars Harms rond die tijd voldoende uit het dossier kunnen halen om een goed advies te kunnen geven.

Ik vind wel dat we alles op alles moeten zetten om de doorstart van het bedrijf mogelijk te maken. Hopelijk zijn jullie beschikbaar. Vanaf 09.30 ben ik in het stadhuis terug. Graag bericht als er agendaproblemen zijn.
In ieder geval alvast bedankt.

Groet,

Hans Kok”

26 september, 2002

Na overleg met Wethouder Kok , zo deelt curator Haafkes Schalkx van de ING mee is de Gemeente niet bereid de gemaximaliseerde  vrijwaring van f 300.000 jegens een derde gestand te doen hetgeen zou betekenen dat de saneringskosten f 2.4 tot f 2.7 miljoen zouden gaan kosten. De curator verkoopt de bedrijfsgebouwen en gronden uiteindelijk voor € 220.000 aan Leusink. De roerende zaken (inventaris, machinerieën, voorraden etc.) voor € 578.076 en debiteuren voor € 35.000, totaal € 838.076. Zie de werkelijke waarden van de verschillende posten waarbij de debiteuren een waarde van meer dan € 1.1 miljoen bezaten.

Brief curator Haafkes 26 september 2002 ING taxatie rapporten

Gemeentelijke fax en briefwisselingen:

Datum 24 februari 2003

Kopie: Agus, Harms, weth. Kok, archief
Stedelijk Beheer en Ontwikkeling
Aan: Haafkes Nijkamp & Van Gurp Advocaten
t.a.v. mr. W.H.].M. Haafkes
Postbus 171
7550 AD Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo
TEVENS PER FAX VERZONDEN

Onderwerp Bodemverontreiniging Chopinstraat 10, locatienummer 16
Kenmerk SBO 39587
Datum 24 februari 2003

Geachte heer Haafkes,

Naar aanleiding van het overleg op 6 januari jI. met u, mevrouw mr. Staal en de heer L. Harms en mevrouw A. Agus van de afdeling Bodem delen wij u het volgende mee.
De afspraken die tussen de directie van Prowi Holding B.V. , CraIe B.V. en de provincie Overijssel zijn gemaakt en die per brief van 29 mei 1998 zijn vastgelegd zijn overgegaan van de provincie Overijssel naar de gemeente Hengelo omdat de gemeente sinds 1 januari 2002 het bevoegde  gezag Wet bodembescherming is. Door het faillissement zijn de afspraken eveneens naar u als curator overgegaan. De afspraak gaat niet automatisch over naar eventuele kopers van het perceel. In de brief van de provincie wordt gesproken over een bijdrage die geschat is op 300.000 gulden, dit kan inmiddels meer zijn. Dit bedrag heeft betrekking op het perceel dat destijds gekocht is van Muller beheer B.V. Voor de andere percelen die in eigendom zijn van Prowi Holding B.V. en Crale B.V. geldt deze afspraak niet. Kosten die de gemeente maakt voor het saneren van deze andere percelen kunnen achteraf worden verhaald op de huidige of toekomstige eigenaren. Dit voorjaar zal de gemeente opdracht geven voor het uitvoeren van een actualisatie onderzoek. Wij verwachten dat dit onderzoek voor de bouwvak 2003 is afgerond. Daarna zal vervolgens opdracht gegeven worden voor een saneringsonderzoek en het uitwerken van een saneringsvariant in een saneringsplan. In het najaar van 2004 verwachten wij dat het saneringsplan in procedure zal gaan ( 13 weken, indien geen bezwaar zal worden gemaakt) conform de Wet bodembescherming en de Verordening Bodembescherming Hengelo (Ov.). Daarna zal een bestek worden gemaakt en zal worden aanbesteed. Wij verwachten in het voorjaar van 2005 te starten met de sanering. Het traject zou mogelijk vertraging kunnen oplopen daar de verontreiniging ook onder het woongebied aanwezig is. De sanering zal bestaan uit een grondsanering en een grondwatersanering. De laatste sanering zal waarschijnlijk enkele jaren duren. Pas als de gehele sanering is afgerond (met een evaluatierapport) zal de kadastrale aantekening worden verwijderd. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevrouw A. Agus van de afdeling Bodem.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van HengeIo,
Namens deze,
Hoofd afdeling Bodem

Drs. R. Haakmeester

Bezoekadres
Gemeente Hengelo
Telgenflat, Markt 305, 3e etage
E-mail adres Gemeente@Hengelo.NL

Behandeld door
Angela Agus
Tel. 074-2459107
Fax. 074-2459943

Datum 8 april 2003

Kopie: A. Agus, L. Harms, Wethouder H. Kok, archief
Stedelijk Beheer en Ontwikkeling

Aan: Prowi Interieur
T.a.v. de heer H.J.G. Leusink
Hengelo
TEVENS PER FAX VERZONDEN (07——)
Onderwerp Bijdrage saneringskosten Chopinstraat 10, locatienummer 16Kenmerk SEO 41853
Datum 8 april 2003

Geachte heer Leusink,

Naar aanleiding van gesprekken met u inzake de bijdrage in de saneringskosten Chopinstraat 10 delen wij u het volgende mee.
De provincie Overijssel heeft bij brief van 29 mei 1998, kenmerk MEG 98/1413 de afspraak bevestigd dat Prowi B.V. c.q. Crale BV. zich verplicht tot de betaling van kosten die samenhangen met de sanering van de locatie gelegen aan de Chopinstraat 10 te Hengelo. De hier bedoelde sanering betreft alleen de sanering van de verontreinigde grond. De kosten werden destijds geschat op circa fl 300.000,-.
Inmiddels is het bedrijf Prowi B.V. c.q. Crale BV failliet gegaan. Dit betekent dat bovengenoemde afspraak met de provincie, juridisch gezien, niet meer aan de orde is. Op dit moment heeft het bedrijf een nieuwe start gemaakt. Hiervoor is het noodzakelijk om de grond aan te kopen omdat verdere huur niet mogelijk is. Verhuizing van het bedrijf is ook geen optie omdat dat teveel kosten met zich meebrengt U wilt samen met een medefinancier het bedrijf voorthelpen door de grond voor het bedrijf aan te kopen. U geeft aan dat een soortgelijke afspraak met de gemeente, zoals destijds met de provincie is gemaakt, een belangrijk aspect is of de doorstart van het bedrijf al dan niet succesvol wordt. Wij kunnen u melden dat wij een soortgelijke afspraak met u en uw mede financier, als toekomstige eigenaren, willen maken omdat wij uw hulp aan het bedrijf en de daaruit voortvloeiende impuls aan de werkgelegenheid in Hengelo waarderen. Deze afspraak houdt in dat de nieuwe eigenaar zich verplicht tot de betaling van de kosten die samenhangen met de sanering van de locatie Chopinstraat 10 te Hengelo. Destijds zijn de kosten geraamd op circa fl 300.000,- en de betaling zou voor 1 juli 2003 plaats vinden omdat vlak daarna gestart zou worden met de feitelijke sanering. De sanering heeft echter vertraging opgelopen en zal vermoedelijk niet eerder dan begin 2005 van start gaan. Een half jaar voor de vermoedelijke startdatum zal contact met u worden opgenomen over de (eventuele gespreide) betaling van de bijdrage.

Bladnummer: 2
Kenmerk:
Datum: 8 april 2003

Tevens wordt afgesproken dat het bedrijf eq. de eigenaar haar volledige medewerking verleent (voor zover dit mogelijk is) aan een zo’n vlot en volledig mogelijke uitvoering van het saneringsonderzoek en de sanering. Vanaf het moment waarop de betaling heeft plaatsgevonden bent u en uw medefinancier, als toekomstige eigenaren van de perceelen, gevrijwaard van juridische acties (kostenverhaal/bevel) als bedoeld in de Wet bodembescherming. Volledigheidshalve delen wij u mee dat deze afspraak niet automatisch overgaat op eventuele toekomstige meuwe eigenaren van de perceelen. Nieuwe eigenaren worden, juridisch gezien, automatisch schuldig eigenaar.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van HengeIo,
Namens deze,
Hoofd afdeling Bodem

Drs. R. Haakmeester

Bezoekadres
Gemeente Hengelo
Telgenflat, Markt 305, 3e etage
E-mail adres Gemeente@Hengelo.NL

Nogmaals datum 8 april2003,

Kopie: Agus, Harms, weth. Kok, archief Stedelijk Beheer en Ontwikkeling
Aan: PROWI Interieur t.a.v. HJG. Leusink per adres: Enschede
Hengelo
TEVENS PER FAX VERZONDEN (07——-)
Onderwerp Bodemverontreiniging Chopinstraat 10, locatienummer 16
Kenmerk SBO 41856
Datum 8 april 2003

Geachte heer Leusink,

Naar aanleiding van gesprekken met u inzake de bodemverontreiniging Chopinstraat 10 delen wij; u het volgende mee.

De afspraken die tussen de directie van Prowi Holding B.V. , Crale B.V. en de provincie Overijssel zijn gemaakt en die per brief van 29 mei 1998 zijn vastgelegd zijn overgegaan van de provincie Overijssel naar de gemeente Hengelo omdat de gemeente sinds 1 januari 2002 het bevoegde gezag Wet bodembescherming is. Door het faillissement zijn de afsprakenovergegaan naar de curator. De afspraak gaat niet automatisch over naar eventuele nieuwe eigenaren van het perceel. In de brief van de provincie wordt gesproken over een bijdrage die geschat is op 300.000 gulden, dit kan inmiddels meer zijn. Dit bedrag heeft betrekking op het perceel dat destijds gekocht is van Muller beheer B.V.. Voor de andere percelen die in eigendom zijn van Prowi Holding B.V. en Crale B.V. geldt deze afspraak niet. Kosten die de gemeente maakt voor het saneren van deze andere percelen kunnen achteraf worden verhaald op de huidige of toekomstige eigenaren. De totale kosten van de gehele bodem- en grondwatersanering werd destijds geschat op circa 2,7 rniljoen gulden. Binnenkort zal de gemeente opdracht geven voor het uitvoeren van een actualisatie onderzoek. Wij verwachten dat dit onderzoek voor de bouwvak 2003 is afgerond. Daartoe zal vervolgens opdracht gegeven worden voor een saneringsonderzoek en het uitwerken van een saneringsvariant in een saneringsplan. In het najaar van 2004 verwachten wij dat het saneringsplan in procedure zal gaan ( 13 weken, indien geen bezwaar zal worden gemaakt) conform de Wet bodembescherming en de Verordening Bodembescherming Hengelo (Ov.). Daarna zal een bestekworden gemaakt en zal worden aanbesteed. Wij verwachten in het voorjaar van 2005 te starten met de sanering. Het traject zou mogelijk vertraging kunnen oplopen daar de verontreiniging ook onder het woongebied aanwezig is. De sanering zal bestaan uit een grondsanering en een grondwatersanering. De laatste sanering zal waarschijnlijk enkele jaren duren. Pas als de gehele sanering is afgerond (met een evaluatierapport) zal de kadastrale aantekening worden verwijderd.

Bladnummer: 2
Kenmerk:
Datum: 8 april 2003

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevrouw A. Agus van de afdeling Bodem.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
Namens dezen,

Hoofd afdeling Bodem

Drs. R. Haakmeester

Bezoekadres
Telgenflat, Markt 305, 3e etage
E-mail adres Gemeente@Hengelo.NL

Behandeld door Angela Agus
Tel. 074-245910
Fax. 074-2459943

Brief van Leusink aan Gemeente Hengelo met verzoek tot medewerking in fraude inzake vervuilde grond:

In onderstaande brief gericht aan ambtenaar Angela Agus verzoekt Leusink haar verschillende brieven ter beschikking te stellen nu in privé. Voorheen waren die brieven aan de firma gericht. Door “in privé te gaan” kon Leusink aanzienlijke besparingen in te betalen belastingen bereiken. De winsten welke Leusink c.s. zou maken door het faillissement van Prowi Korver te veroorzaken waren gigantisch. Daarmee ook de door hen te betalen vennootschapsbelastingen. Eerder had de Gemeente Hengelo dezelfde brieven aan Leusink c.s. geschreven gericht en ten name van zijn bedrijf. Nu verzoekt hij de Gemeente Hengelo deze nogmaals te herhalen maar nu ten name van hen in privé waarmee de vennootschapsbelasting vermeden wordt. De brieven waarvan Leusink nu de gemeente opdracht geeft om voor hem te schrijven moet komen te staan dat het saneren van de Muller gronden € 1.200.000 tot € 1.400.000 zal gaan bedragen waarbij dan ook nog de saneringskosten voor de percelen van Prowi Holding BV zullen komen. Tevens dient, volgens Leusink’s verzoek, de Gemeente dezelfde planning ten aanzien van de sanering zoals aan de curator was doorgegeven, vermeld te zijn. Leusink verzoekt tegelijkertijd om het schrijven van een tweede brief met dezelfde inhoud, maar waarin nu staat dat hij maximaal € 136.135 zou moeten betalen voor de sanering van Prowi Holding BV en Crale BV.Hij vraagt tegelijkertijd of het mogelijk is deze € 136.135 gespreid te mogen betalen (renteloos natuurlijk).Leusink bezat reeds een brief van de gemeente waarin stond dat hij niets behoefde te betalen.

De Gemeente Hengelo neemt klakkeloos de instructies van Leusink over en schrijft dezelfde dag nog de betrokken brieven.

Inhoud brief Leusink aan gemeente, zie origineel hieronder in .pdf;

“Gemeente

Mevr. Agus,
Is het mogelijk een brief te maken en richten aan mij:
H. J. G. Leusink
Beckumerstraat 35
37548 PW Enschede
waarin komt te staan, dat de kosten van sanering van het voormalige Muller pand + € 1.200.000,- tot € 1.400.000,- zal gaan bedragen. Hierbij zullen nog eens de kosten van sanering komen voor de percelen van Prowi Holding B.V.Tevens in deze brief de planning vermelden, die de Gemeente ook aan Mr. Haafkes heeft doorgegeven. (Ik weet t.a.v. Haafkes niets van een brief van 24-2-’03).

–Tevens wil ik de Gemeente verzoeken, mij een brief te doen toekomen, waarin staat dat ik maximaal € 136.135,- bij moet dragen in de kosten van sanering van het totale perceel van Prowi Holding B.V. en Crale B.V.
– Mogelijkheden bespreken over een gespreide betaling van € 136.135= Bijvoorbeeld aflossen in 10 jaar, zonder rente?”

Brief Leusink aan gemeente ambtenaar mw. Agus: “Is het mogelijk een brief te maken en te richten aan mij?”

Brief Leusink 21 03 2003 aan Agus

Gespreksnotitie Leusink, gesprek met Gemeente Hengelo 31 03 2003

Onderstaand de gespreksnotities welke Leusink maakte van zijn ontmoeting met Gemeente Hengelo ambtenaren Agus en Harms. Harms koopt later zijn betrokkenheid bij de Gemeentelijke frauduleuze handelingen inzake de vervuilde grond affaire af door een boete-bedrag van €500 te betalen… Harms stelt Leusink tijdens deze ontmoeting zelfs nog de mogelijkheid tot “gespreide betaling” in het vooruitzicht en kan later toch nog wegkomen met een afkoopboete van €500 voor zijn daden. Leusink verstrekt een complete specificatie van wat de schriftelijke procedure dient te zijn tussen hem en de Gemeente aangaande de kosten voor het reinigen van de vervuilde gronden rondom Prowi. Er dienen door de Gemeente meerdere brieven, aangaande hetzelfde onderwerp geproduceerd te worden; de vervuilde grond en de kosten gerelateerd aan het schoonmaken van die grond. Die te maken kosten waren doorslaggevend in de mogelijkheid voor het maken van een doorstart in 2002.

Leusink was in 2002 al door Wethouder Kok toegezegd niets te moeten betalen voor het schoonmaken van de gronden om daarmee zijn dankbaarheid aan Leusink uit te drukken voor dat alles wat deze deed “ten behoeve van de werkgelegenheid”. Korver had zich in die periode ook bij Kok aangemeld, maar Kok weigerde hem te ontmoeten. Kok’s ambtenaren bevestigen Korver toen dat hij het volle bedrag (€1.2 tot 1.4 miljoen) zou moeten betalen. Dit maakte een doorstart voor Korver financieel gezien onmogelijk.

In zijn doorstart mocht Leusink de gebouwen en gronden van Prowi huren. Korver was nooit de optie aangeboden de gebouwen en gronde te mogen huren. Om in eerste instantie te mogen huren werd Leusink opnieuw in een bevoordeelde positie geplaatst ten tijde van de te maken doorstart.

Leusink kon o.a. hierdoor exclusief de doorstart maken en was nu, anno maart 2003, bezig opnieuw onder auspiciën van de Gemeente Hengelo een bevoordeelde basis te verkrijgen dit keer om “via de curator te onderhandelen met de ING bank” en deze te bedriegen de gronden en gebouwen van Prowi voor een appel en een ei aan hem te verkopen. Leusink zou de brief van de Gemeente aan hem, welke stelde dat hij €1.2 tot 1.4 miljoen voor het reinigen van de gronden zou moeten gaan betalen, tegenover de curator en de ING bank gaan gebruiken om hen te overtuigen dat de Prowi gebouwen en gronden, gezien de enorme reinigingskosten die volgens die gemeentelijke brief gemaakt zouden moeten worden, in feite niets waard waren.

De curator verkocht derhalve de gebouwen en gronden even later, een jaar eerder getaxeerd op € 1.6 miljoen, aan Leusink voor € 220.000… Leusink bezat echter ook o.a. de brief van de gemeente waarin stond dat hij niets behoefde te betalen voor het saneren van de grond…

De winsten welke Leusink c.s. maakte door het faillissement van Prowi Korver te veroorzaken waren gigantisch. In het eerste jaar na veroorzaken van het faillissement van Prowi Korver “trekken” Leusink en Crans €1 miljoen uit de doorstart firma, geld dat kwam uit Prowi Korver. Als een consequentie van die absurde winsten zouden Leusink en Crans aanzienlijke vennootschapsbelastingen moeten betalen. Eerder had de Gemeente Hengelo de vervuilde grond vrijwaringsbrieven aan Leusink c.s. geschreven gericht en ten name van zijn bedrijf. Nu verzoekt hij de Gemeente Hengelo deze nogmaals te herhalen, maar nu ten name van hen in privé waarmee de vennootschapsbelasting vermeden kan worden. De gemeente verstrekt de betrokken brieven per omgaande maar nu in privé aan Leusink.

Inhoud gespreksnotitie Leusink, zie originele tekst hieronder in .pdf:

“Afspraak 31-3-’03

Mevr. A. Agus en Dhr Harms – Gemeente Hengelo
H. Leusink – Prowi

H. Leusink krijgt brief op privé adres, waarmee hij via curator kan onderhandelen met ING Bank. (dit is de brief welke laat zien dat er €1.2 tot 1.4 miljoen uitgegeven moet worden door de nieuwe eigenaar voor het schoonmaken van alle gronden – Redactie)

Tevens ontvangt hij eind deze week/begin volgende week op zijn privé adres een brief waarin staat, dat de grond van voorheen Muller, nu Crale B.V. wordt gesaneerd/schoongemaakt tegen een maximale vergoeding van kosten van € 136.500= (Hier maakt Leusink een onderscheid tussen de ook in samenwerking met de gemeente door hem illegaal verkregen Muller gronden en de gronden van Prowi Holding B.V. Redactie)

Ook de sanering van een gedeelte van Prowi Holding B.V. valt hieronder en zit bij in het bedrag van €136.500

Echter de toezegging t.a.v. Prowi Holding B.V. kan niet op papier worden vermeld, want dan zou dit voor elke buitenstaander gelden, en deze brieven zijn eventueel openbaar. Mevr Agus maakt echter een interne memo, zodat het wel vast ligt, doch niet voor een buitenstaander zichtbaar.

Dhr Harms verwacht dat de sanering over een aantal jaren wordt uitgesmeerd, hiermee zou de betaling ook eventueel in termijnen kunnen worden voldaan.

Zou de Gemeente ook in het belang van de werkgelegenheid, eventueel een deel van deze kosten voor haar rekening kunnen/willen nemen.

Mocht dit echter juridisch niet mogelijk zijn, zou er dan een mogelijkheid zijn, dat ik deze schoonmaakkosten gespreid kan betalen.”

Gespreksnotities Leusink Gemeente Hengelo 31 03 2003

1997

Leusink maakt een voorstel aan de provincie de gronden rondom Prowi te kopen van eigenaar Muller in ruil voor een, voorgestelde, bijdrage in de saneringskosten van f 150.000. Leusink gebruikt dezelfde argumenten, werkgelegenheid, uitbreidingen, onverkoopbaar, spoedeisend, etc welke hij later zou gaan gebruiken om wethouder Kok te bewegen de gronden om niet aan hem toe te laten komen. De provincie (zie alle bijgevoegde brieven van de provincie) chanteert eigenaar Muller mee te werken in de verkoop van de gronden aan Leusink in ruil voor een juridische vrijwaring en de belofte aan Muller dat er “geen uitgebreid juridisch onderzoek naar uw positie” zal plaatsvinden, indien hij aan Leusink verkoopt. Muller verkoopt aan Leusink. Leusink herhaalt dezelfde strategie als hij bij Muller succesvol toegepast heeft en manipuleert de gronden van Korver terug naar hem via de medewerking van wethouder Kok. Leusink verkrijgt die rechten direct in een georkestreerde doorstart waar hij Kok manipuleert onder gebruik van de argumenten, werkgelegenheid, uitbreidingen, spoedeisend etc. Eenmaal het doorgestarte bedrijf vrijwel gratis in zijn bezit neemt Leusink jaren de tijd om de gemeente in nog voor hem, betere, deals te manipuleren.

Wethouder Kok onder druk gezet door Leusink welke schermde met de werkgelegenheid en hoe belangrijk het was voor Prowi om op “de vervuilde grond” ook te kunnen produceren, expanderen, produceerde een nieuwe gunstige verklaring voor Leusink en Crans. In zijn slordigheid ante dateerde Kok de betrokken brieven niet alleen verkeerd maar “stuurt” ook de beide in conflict staande documenten naar Leusink en Crans. In ieder geval hadden deze de betrokken brieven in hun bezit.

Dit was de tweede overtreding welke Wethouder Kok in dit geheel maakte.

Inmiddels is gebleken dat het betrokken stuk vervuilde grond van dermate beperkte afmetingen is, en dusdanig is gesitueerd, dat dit stuk grond geen enkele invloed heeft op de bedrijfsvoering van Prowi. Naast het werkgelegenheidsargument was dus ook de “vervuilde grond” een door Leusink ijdel gebruikt argument om van Kok de gunstige verklaring los te peuteren. Leusink en Crans zagen zich daarna geconfronteerd met enorme financiële winsten. Niet alleen hadden zij de firma Prowi kort daarvoor voor zes miljoen NLG verkocht en daartoe het geld gecasseerd, deze firma weer in hun bezit gekregen maar daarnaast de onroerende goederen voor een appel en een ei in hun bezit verkregen.

Daarbij bezaten zij nu in principe een schone grondverklaring. Bovendien verkrijgen zij de gronden en gebouwen op deze wijze hypotheek vrij. Uit de jaarrekening van 2001 blijkt dat Prowi Leusink nog een hypotheek bezat van € 1.134. 450 (zie onder) over het betrokken onroerend goed. Alleen al het hypotheek vrij maken maakte het hele fraude project van Leusink de moeite voor hem waard. Deze financiële winsten moesten fiscaal bericht worden en het bleek Leusink en Crans dat het voor hen gunstiger was om dit niet via een voor hen kostbare vennootschap’s aangifte te doen maar via een privé aangifte. Kok werd derhalve door hen gevraagd om de gunstige vervuilde grond regeling in privé voor hen om te zetten. Ook dat deed Kok en bevestigde dit middels een schrijven aan hen op 28 juli 2004.

Wethouder Kok’s derde vergrijp.

Uit de 2001 jaarrekening van Prowi Holding BV blijkt:

Bankschulden

Pag 17. 3.6 LANGLOPENDE SCHULDEN

Hypothecaire lening ING Bank

De looptijd van deze hypotheek is 20 jaar, het rentepercentage bedraagt 5,75%. Het oorspronkelijk bedrag van de schuld is € 1.134. 450. De aflossingen geschieden met € 14.180 per kwartaal.

Voor deze hypothecaire lening zijn de volgende zakelijke zekerheden gesteld:

 • Een eerste hypotheek ad € 90 756 op het bedrijfspand aan de Chopinstraat 11 te 7557 EH Hengelo;
 • Een tweede hypotheek ad € 1 043 695 op het bedrijfspand aan de Chopinstraat 11 te 7557 EH Hengelo;
 • Een eerste verpanding huurvorderingen door Prowi Holding BV en Crale BV met ontruimingsverklaring, waarbij wordt uitgegaan van een minimale huuropbrengst van € 147 479;
 • Medeschuldenaarstelling door Crale BV;
 • Non-ontrekkingsverklaring bij een solvabiliteit beneden 30%.
 • Middellange lening ING Bank

De looptijd van deze lening o/g is 58 maanden, het rentepercentage bedraagt 5,9% en staat tot 7 juni 2006 vast. Het oorspronkelijk bedrag van de schuld is € 340 335. De aflossingen geschieden met € 17 017 per kwartaal

Manipuleren door Leusink van Provincie gronden aan Leusink te verkopen in het belang “van een gezonde bedrijfsvoering”:

Manipuleren door Leusink van Provincie gronden aan Leusink te verkopen 2

Manipuleren van grond eigenaar Muller door Provincie Overijssel en Leusink om de gronden aan Leusink te verkopen. “Als u aan Prowi verkoopt dan zullen wij geen actie tegen u ondernemen…”

Manipuleren van Muller door Provincie en Leusink gronden aan Leusink te verkopen

16 januari 2007
Sanering Chopinstraat wordt afgedwongen

HENGELO – De gemeente Hengelo dwingt bij de eigenaar af dat het terrein rond de Chopinstraat 10 wordt gesaneerd. Dat valt op te maken uit een schrijven dat vrijdag aan de leden van de gemeenteraad is gestuurd.

Het terrein waarop het interieurbedrijf Prowi staat, is eigendom van H. Leusink en zijn HeHe bv. De bestuursstaf van de gemeente bericht de raad dat sanering ‘spoedeisend’ is. Hoofd H. Meijvis van die staf schrijft dat de eigenaar verplicht is tot het saneren van de verontreiniging als er sprake is van spoedeisendheid. ‘Van zo’n situatie is sprake. Leusink en HeHe zijn hierover geïnformeerd.

Dit is een opstap naar een daadwerkelijke handhavingsactie die zoals gebruikelijk voor rekening van de eigenaar zal zijn.’ De gemeente heeft de schoonmaak van het terrein pro memorie opgenomen in de begroting voor bodemsaneringen tussen 2005 en 2009. Het terrein had volgens eerdere prioriteitenlijsten al lang gesaneerd moeten zijn. De mededelingen staan in een brief over de ‘Stand van zaken met betrekking tot de Prowi-afwikkeling. De handelswijze van diverse mensen rond het faillissement van Prowi in 2002 en voor verschillende uitleg vatbare afspraken over de sanering van de grond, waren inzet van een veelbesproken rechtszaak vorig jaar. Er lopen nog een hoger beroep en daarvan afgeleide civiele procedures.

Uitstel
Die kwestie heeft tot uitstel van de sanering geleid. In de brief meldt Meijvis dat curator W. Haafkes en Leusink/HeHe met elkaar hebben gesproken over het ongedaan maken van de grondtransactie, waardoor HeHe de grond voor een prikkie in handen kreeg. Hij schrijft dat uit raadpleging van het kadaster echter niet is gebleken dat het zover is gekomen. Navraag bij de curator leert dat die de grond wel terug wilde hebben, mits de gemeente zich zou houden aan een eerdere schriftelijke uitspraak dat de eigenaar slechts 300.000 gulden voor de sanering hoefde te betalen en dat de gemeente er de rest bij zou doen. Volgens Haafkes was de gemeente echter niet bereid om zich aan die afspraak te houden. Hengelo beriep zich daarbij op Europese regelgeving. Haafkes zegt daarover dat hij niet kan beoordelen of de redenering klopt, maar dat hem dat verder niet interesseert.

Hij is overigens niet van plan daarover een procedure tegen de gemeente te beginnen. Gevolg is wel dat hij nu gewoon verder gaat via de rechter geld te vorderen van Leusink persoonlijk en de HeHe bv. Daarbij gaat het om het verschil in waarde van de vervuilde grond en de schoongemaakte grond. Haafkes kon niet direct zeggen hoe hoog dat bedrag is. In de brief meldt Meijvis tenslotte de veranderingen in afspraken tussen wethouders en ambtenaren – over communicatie en beslissingsbevoegdheden – die als gevolg van de Prowi-affaire zijn doorgevoerd. De ambtenaar die net als wethouder H. Kok verdachte was, maar werd vrijgesproken, is na een lange periode van emotionele problemen, weer volledig teruggekeerd.

2010 – De Gemeente besluit de betrokken gronden niet te saneren.

https://www.hengelo.nl/Pdf_internet/BestuurOrganisatie/Raad/2010/Stukken_Corsanummer/10G201676_Bodemsaneringsprogramma_2010-2014pdf.pdf  (is zojuist om voor de gemeente duidelijke redenen door hen verwijderd geworden)

3.2 Complexe en bijzondere saneringsprojecten In het vorige bodemsaneringsprogramma zijn enkele saneringsprojecten genoemd die momenteel nog niet zijn afgerond. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij deze complexe en bijzondere saneringsprojecten. Chopinstraat 10 Deze locatie was opgenomen in het bodemsaneringsprogramma 2000-2004. In deze periode heeft er geen sanering plaatsgevonden. Daarom zijn de gereserveerde ISV-bodem-middelen doorgeschoven naar de periode 2005-2009. In die periode is de reservering opgehoogd. In 2009 is er op grond van actualisatieonderzoek vastgesteld dat er geen sprake is van een actueel verspreidingsrisico. Er wordt niet voldaan aan het criterium dat de verontreiniging zich jaarlijks met meer dan 1000 m3 verspreid. Op basis van het actualisatieonderzoek is er een herbeschikking genomen. De verontreiniging is nu aangemerkt als een ernstig, niet spoedeisend geval van bodemverontreiniging. Op een zogenoemd ‘natuurlijk moment’ zal de verontreiniging worden gesaneerd. Het gereserveerde middelen uit de ISV 1- en ISV 2-perioden zijn zodoende niet ingezet voor sanering van de locatie. Op de locatie Chopinstraat 10 heeft zich de zogenaamde Prowi-affaire afgespeeld. Vanwege deze geschiedenis is besloten om de locatie in dit bodemsaneringsprogramma te noemen, hoewel er eigenlijk geen sprake meer is van een saneringsproject. 

De bekentenissen van de Gemeente Hengelo Commissie BZ inzake de vervuilde grond Prowi

Onderstaand de links naar de verslagen van de gemeente Hengelo inzake de rol van Hans Kok en de vervuilde gronden rondom Prowi . Kok bevestigde o.a. dat hij Leusink geloofde op zijn blauwe ogen, dezelfde ogen die Korver belazerde. Wethouder Kok deed wat hem door Leusink gevraagd werd. Zoals ook uit onderstaande verslagen blijkt bezitten deze dossiers zeer compromitterende informaties aangaande frauduleuze handelingen van de Gemeente en de Provincie inzake de vervuilde grond. Gezien deze en andere ons nu bekend geworden feiten zullen wij  de Gemeente Hengelo en Kok aansprakelijk stellen voor het plegen van een of meerdere onrechtmatige daden en verwijtbaar handelen jegens ons.

Art. 9:1 Awb bepaalt dat een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.

Zelfreflectie:
‘De verdachte heeft niet de indruk gewekt dat hij het verkeerde van zijn handelen inziet. Integendeel, hij heeft steeds volgehouden dat hem geen verwijt in strafrechtelijke zin kan worden gemaakt.’

Dit is een van de bevindingen uit het NIS-onderzoek uit 2012, dat Nederlandse politici problemen hebben met zelfreflectie en het bespreekbaar maken van incidenten (Slingerland, 2012).

De bekentenissen van de Gemeente Hengelo

https://www.hengelo.nl/Pdf_Internet/BestuurOrganisatie/Extranet/Verslag%20bijz.verg%20commissie%20BZ%2016-02-2006.pdf

https://www.hengelo.nl/Pdf_Internet/BestuurOrganisatie/Extranet/Verslag%20commissie%20BZ%2020-02-2006%20deel%20II.pdf

Ingeval de Gemeente Hengelo de bovenstaande links weer mocht verwijderen plaatsen wij voor de zekerheid onderstaand de harde kopieën van de bovengenoemde verslagen (februari 2020: de gemeente heeft de betrokken verslagen plotseling verwijderd van haar website. U kunt de betrokken verslagen echter hieronder lezen):

Gemeente Hengelo Verslag Commissie BZ 16-02-2006 deel I

Gemeente Hengelo Verslag commissie BZ 16-02-2006 deel I

Gemeente Hengelo Verslag Commissie BZ 20-02-2006 deel II

Gemeente Hengelo Verslag commissie BZ 20-02-2006 deel II

Gemeentelijke betrokkenheid bij de afwikkeling van het faillissement van de Prowi BV’s.

Gemeentelijke betrokkenheid bij de afwikkeling van het faillisse-ment van de Prowi BV’s (106340)
Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien