Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Start van het onderzoek…

Uit een schrijven van 27 juli, 2005, welke curator Haafkes aan Pieter Lakeman richt, blijkt dat er “inmiddels” een start van onderzoeken, van zowel de FIOD en de curator, is gemaakt naar de frauduleuze handelingen welke Plattje, Leusink en Crans uitvoerden teneinde een faillissement van Prowi Korver uit te lokken en zelf (Plattje, Schoolkate, Leusink en Crans) een doorstart te maken. Eindelijk. Na 3 jaar in een hel geleefd te hebben worden wij gehoord. De curator wees onze aanwijzingen, welke wij aan hem op de dag van het faillissement in detail aan hem verstrekten, hautain van de hand en intimideerde, vernietigde, ons sindsdien op alle mogelijke wijzen sociaal en professioneel. Alles wat wij bezaten verloren wij, de kinderen moesten wij financieel en emotioneel in de steek laten, door de fraudeurs zijn wij, en worden wij nog steeds, geïntimideerd en achterna gezeten. De fraude blijkt echter veel omvangrijker dan de curator hieronder weergeeft. De curator geeft opnieuw aan met zijn onderzoeksactiviteiten te wachten tot de FIOD klaar is met haar onderzoeken. “Om kosten te besparen”. De curator berekende € 51.000 over een 3 maandse periode voor zijn diensten.

“Geachte heer Lakeman,
Naar aanleiding van de met u gevoerde bespreking op 14 juli jl. bericht ik u als volgt. Volgens uw client, de heer G. Korver, zou de voormalig administrateur, de heer Plattje net voor faillissementsdatum debiteuren niet hebben geïnd. Het zou gaan om ± € 500.000,00.
Ook zouden creditnota’s zijn verstuurd met het doel bewust de liquiditeitspositie te drukken. Volgens uw client is dit gebeurd teneinde een faillissement uit te lokken en zelf (de heren Plattje, Schoolkate, Leusink en Crans) een doorstart te maken.

U hebt dit ook kenbaar gemaakt aan de FIOD- die een eigen strafrechtelijk onderzoek doen. Inmiddels worden de heren Plattje, Leusink en Crans in dit kader ook door Justitie gezien als verdachten en is een eigen onderzoek opgestart. Op 20 juli jl. heb ik de rechter-commissaris gevraagd een machtiging aan mij af te geven tot binnentreden teneinde de administratie te separeren. Deze machtiging is afgegeven en alle administratie is nog diezelfde dag gesepareerd. De FIOD- doet op dit moment zelfstandig onderzoek. In dat kader kan ik u berichten dat al wel enige aanwijzingen zijn gevonden, waaruit blijkt dat debiteuren die eigenlijk de failliete boedel toebehoren na de doorstart door Prowi Interieur v.o.f. zijn gefactureerd. Ik heb met de FIOD- afgesproken dat een en ander in eerste instantie door hen wordt onderzocht, waarna ik zelf de gelegenheid krijg een onderzoek in te stellen. Teneinde kosten te besparen wacht ik het FIOD-onderzoek af dat binnen een a twee maanden zal worden, afgerond.”

De curator bevestigt opnieuw te wachten met zijn eigen onderzoek “om kosten te besparen”. Volgens ons heeft de curator nooit een eigen onderzoek uitgevoerd. Hij separeert de administratie van Prowi Vof 3 jaar na het faillissement en onze rapportage aan hem aangaande de door Leusink c.s. uitgevoerde frauduleuze handelingen. De “Praktijkregels voor curatoren” op Curatoren Net geeft duidelijk aantal praktijkregels weer waar de curator zich niet aan heeft gehouden (zie onder), waaronder:

9.3 De curator streeft ernaar om de administratie van de gefailleerde zo snel mogelijk na zijn benoeming veilig te stellen.

http://www.curatoren.nl/fo/handig_praktijkregelsinsolad.php?pagina=2

Hoofdstuk 1. Grondbeginselen

1.1 De curator moet:

  • zich jegens alle belanghebbenden integer gedragen; integriteit omvat eerlijkheid en betrouwbaarheid
  • streven naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming
  • onafhankelijk zijn en zich primair laten leiden door de belangen van de boedel en voorts door die belangen die een prudent handelend curator zich mede behoort aan te trekken
  • zijn werkzaamheden zorgvuldig, vakkundig en doelmatig uitvoeren met inachtneming van de professionele deskundigheid die van hem mag worden verwacht
  • zich fatsoenlijk en respectvol gedragen jegens een ieder met wie hij, in de uitoefening van de aan hem opgedragen taak, handelt

Hoofdstuk 8. Het verstrekken van informatie aan derden door curatoren

8.1 De curator is terughoudend bij het verstrekken van informatie aan derden met betrekking tot de gefailleerde en/of de boedel anders dan indien en voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat of het belang van de boedel of een zwaarwegend maatschappelijk belang zulks vordert.

Hoofdstuk 9. Administratie

9.3 De curator streeft ernaar om de administratie van de gefailleerde zo snel mogelijk na zijn benoeming veilig te stellen.

Brief Haafkes aan Lakeman dd 18 januari 2007 betreffende lopende procedures-compleet_compressed
Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien