Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Kan een bank het u toegezegde krediet opzeggen?

Artikel 2 Zorgplicht bank en cliënt 1. De bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene bankvoorwaarden of van de door de bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen.

Ook ingeval een contractuele opzeggingsbevoegdheid is opgenomen, kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien er een voldoende zwaarwegende grond voor bestaat. Zie in dat kader een arrest van de Hoge Raad van 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW1280, wat betrekking had op de beëindiging van een huurovereenkomst waarin een contractuele bevoegdheid tot opzegging was opgenomen. Zie over kredietopzeggingen onder andere: Gerechtshof ’s Gravenhage, 9 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4453, Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 26 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:617 en Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 17 oktober 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4752.

Een bank kan doorgaans, op basis van de contracten die met u zijn gesloten, overgaan tot opzegging krediet of financiering, oftewel het beëindigen van de kredietrelatie. Een dergelijke kredietopzegging gaat natuurlijk niet zomaar en de bank dient zich wel uw belangen aan te trekken. Dat is ook gecodificeerd in artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Bron

Gezichtspunten voor rechtsgeldigheid bij opzegging van uw krediet
Zo zal de bank moeten onderzoeken of het doel dat met het opzeggen van het krediet of financiering wordt bereikt, ook op een minder ingrijpende manier bereikt kan worden (zogenaamde subsidiariteit). Ook moet de bank onderzoeken of de opzegging van het krediet in verhouding staat tot het verwijt dat u wordt gemaakt (zogenaamde proportionaliteit). Het Gerechtshof Arnhem heeft in 2003 een richtinggevend arrest gewezen waarin het hof de volgende gezichtspunten van belang acht bij een kredietopzegging:

  • de duur, de mate van exclusiviteit, de omvang en de ingewikkeldheid en het verloop van de kredietrelatie,
  • een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of aanmerkelijke toeneming van het bancaire kredietrisico, waarbij met name van belang zal zijn of er voldoende dekking door zekerheid bestaat dan wel kan worden verleend en de mate van waarschijnlijkheid of en in welke omvang deze zal blijven bestaan (alles te stellen op de liquidatiewaarde),
  • het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer alsmede de mate waarin en de tijdigheid waarmee deze de bank op de hoogte heeft gesteld en stelt van alle voor de kredietrelatie relevante omstandigheden,
  • of en in welke mate de kredietnemer toerekenbaar is tekortgeschoten (bij voorbeeld door (structurele en/of ruime) overschrijding van de kredietlimiet),
  • de kans dat de onderneming van de kredietnemer, al of niet na reorganisatie of doorstart, zal overleven en de mate waarin de kredietnemer een reorganisatie heeft opgestart,
  • welke termijn de kredietnemer krijgt bij kredietopzegging om een andere (huis-)bankier te zoeken en welke ernstige financiële problemen voor de kredietnemer (zullen) ontstaan indien hij zijn financieringsbehoefte niet op korte termijn elders kan onderbrengen,
  • de wijze van besluitvorming van de bank voorafgaand aan de opzegging van het krediet of financiering en de wijze waarop overleg is gevoerd met de kredietnemer en of en in welke mate de bank de kredietnemer tevoren heeft gewaarschuwd,
  • of de bank door eigen gedragingen (zoals toelating van overschrijding van de kredietlimiet) verwachtingen heeft gewekt,
  • andere maatschappelijke belangen (waaronder het voortbestaan van werkgelegenheid).

Kredietopzegging en Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Banken zijn de laatste jaren verplicht om onder omstandigheden (doorlopend) cliëntenonderzoek uit te voeren naar hun klanten. Banken stemmen de intensiteit van de benodigde klantonderzoeken af op de risicogevoeligheid voor het witwassen of financieren van terrorisme. Als er bijvoorbeeld veel chartaal geld in omloop is, of de klant bijvoorbeeld een relaxbedrijf (sauna) betreft, dan is er sprake van een verhoogd integriteitsrisico en zal de bank extra maatregelen treffen in het kader van de Wwft. Banken beëindigen in sommige gevallen zelfs de kredietrelatie met klanten, omdat zij volgens de bank niet aan de Wwft-eisen voldoen. Regelmatig is deze opzegging van de kredietrelatie onrechtmatig, omdat deze is gebaseerd op onjuiste informatie, of omdat er onvoldoende rekening is gehouden met de gerechtvaardigde belangen van u als klant. In dat geval kan u als klant mogelijk continuering van de kredietrelatie en/of schadevergoeding eisen.
Bank kan relatie lang niet altijd opzeggen

Vanwege de recente aandacht in de jurisprudentie hebben wij onderzoek gedaan naar verschillende zaken met betrekking tot de opzegging van bancaire relaties. Dit onderzoek kunt u hier lezen. Uit deze verschillende zaken blijkt dat de bank lang niet altijd correct handelt bij het opzeggen van een relatie. De rechter heeft verschillende factoren genoemd die een bank moet meewegen bij het opzeggen van een bancaire relatie. Een van deze factoren is de toegang tot een girale betaalrekening. Indien een cliënt na de opzegging van een bancaire relatie geen toegang meer heeft tot een girale betaalrekening dan kan hij niet meer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De rechter laat dit zwaar meewegen in haar beoordeling of de opzegging van de bancaire relatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Een andere factor is de bancaire zorgplicht. Deze zorgplicht is contractueel vastgelegd in de Algemene Bankvoorwaarden. Deze zorgplicht legt ook gewicht in de schaal bij de belangenafweging van de rechter.

Bron

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien