Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

ING Gedragsregels

1. Persoonlijk gedrag
ING verwacht van al haar medewerkers, ongeacht hun functie, onberispelijk gedrag. Onderkend wordt, dat alle zakelijke contacten, zowel binnen als buiten de Groep, berusten op eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid.

Het op beperkte schaal verlenen van gunsten en aanbieden van persoonlijke diensten kan onderdeel vormen van het opbouwen en onderhouden van normale zakelijke contacten. Voor ING-medewerkers geldt echter dat het aanvaarden van geschenken of het genieten van persoonlijke voordelen vermeden moet worden als daardoor de schijn zou kunnen ontstaan dat zij niet meer geheel vrij staan ten opzichte van de wederpartij.

Geen enkele vorm van omkoping is toegestaan. ING’ers mogen geen persoonlijke voordelen of betalingen aanvaarden dan wel vragen waarvoor een verantwoording ontbreekt, dan wel zelf dergelijke gunsten of betalingen aanbieden. Van medewerkers wordt geëist dat zij contacten vermijden die zouden kunnen leiden tot, of de schijn zouden kunnen wekken van vermenging van zakelijke en privé-belangen.

ING verwacht dat al haar medewerkers zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Bovendien worden ING-medewerkers geacht geen zaken te doen met personen, bedrijven of instellingen, indien deze zaken verband houden met activiteiten die verboden zijn of als onethisch kunnen worden beschouwd.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met informatie. Met name dient de vertrouwelijkheid van alle gegevensverwerking te worden gewaarborgd. Alle transacties die namens ING plaatsvinden dienen zorgvuldig en volledig te worden gedocumenteerd.

ING medewerkers mogen geen privé transacties aangaan, die zijn gebaseerd op voorkennis of waarbij de schijn zou kunnen worden gewekt dat deze zijn gebaseerd op voorkennis.

2. Contacten met medewerkers
De contacten met medewerkers in alle geledingen van ING berusten op respect voor het individu. De Groep streeft ernaar alle medewerkers veilige werkomstandigheden en marktconforme arbeidsvoorwaarden te bieden. ING spant zich in voor gelijke kansen en voert een non-discriminatie beleid. Discriminatie naar sekse of ras is niet toegestaan. ING stimuleert de persoonlijke loopbaanontwikkeling door het aanbieden van vooruitstrevende carrière- en trainingsprogramma’s.

3. Milieu
ING realiseert zich dat bepaalde natuurlijke hulpbronnen schaars zijn en dat er op verantwoorde wijze mee omgegaan moet worden. Dat komt tot uiting in het interne en externe beleid van ING met als doel behoud van het milieu. Extern probeert ING met haar dienstverlening actief in te spelen op commerciële ontwikkelingen op milieugebied en op het gebied van professioneel beheer van milieurisico’s. Intern is het doel de milieubelasting die door ING zelf wordt veroorzaakt te beheersen.

4. Internationale activiteiten
Als wereldwijde aanbieder van financiële diensten, heeft ING te maken met buitenlandse wet- en regelgeving en met zakelijke en particuliere klanten met verschillende achtergronden en culturen. Het is daarom belangrijk dat ING respect heeft voor andere culturen en tegelijkertijd de ING-beginselen naleeft.

ING verplicht zich de geldende wet- en regelgeving te respecteren. Voorop staat dat ING een commerciële organisatie is en de activiteiten van ING een zakelijk doel dienen. ING mengt zich niet in politieke of partijpolitieke aangelegenheden. Ook verstrekt zij geen giften of donaties aan politieke partijen. Binnen de grenzen van haar bedrijfsvoering, behoudt ING zich echter het recht voor om zich, na zorgvuldige afweging, uit te spreken over zaken die van belang kunnen zijn voor haar medewerkers, aandeelhouders of klanten.

5. Communicatie
ING hecht veel belang aan open en heldere communicatie met haar klanten, medewerkers en aandeelhouders en de maatschappij als geheel, waarbij de vertrouwelijkheid van zakelijke gegevens uiteraard gewaarborgd blijft.

6. Maatschappelijke betrokkenheid
ING vindt dat overal waar zij actief is, een goede relatie met de lokale gemeenschap van fundamenteel belang is voor succes op de lange termijn. De maatschappelijke betrokkenheid van ING Groep is gebaseerd op wederzijds respect en actieve samenwerking en richt zich op bestendige en goede, op wederzijds vertrouwen gebaseerde relaties tussen de Groep en de lokale gemeenschap.

Activiteiten op het gebied van cultuur, sport en milieu staan centraal in het beleid waarmee ING haar maatschappelijke betrokkenheid uitdraagt. Individuele medewerkers worden gestimuleerd om een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke activiteiten.

7. Economisch beleid
Als commerciële onderneming ziet ING het als haar plicht om haar aandeelhouders een adequaat rendement te bieden. De opvatting van ING is, dat de markteconomie het meest effectieve model is om het beste rendement te behalen voor klanten, investeerders en medewerkers, evenals voor de landen en gebieden waar zij actief is.

De voorwaarden die worden gesteld bij kredietverlening en investeringen zijn allereerst van economische aard. Met inachtneming van de wensen van de klanten, worden hierbij tevens maatschappelijke en milieuaspecten betrokken.

8. Concurrentie
ING erkent de vele voordelen van het opereren in een vrije markteconomie. Dit wil echter niet zeggen dat de ethische aspecten hierbij uit het oog worden verloren. Geen enkele ING’er mag een concurrent in diskrediet brengen of ongeoorloofde middelen gebruiken om enig voordeel voor ING te behalen.

ING Business Principles zoals vastgesteld op 1 juni 1999

 

ING Gedragsregels, ing financial lease, ing financieel adviseur, ing financieel jaaroverzicht, ing financial markets, ing rentepunten

 

Mission News Theme door Compete Themes.

Copyright @ De Charlatan 2017 – Published Defiance Press & Publishing – New York

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien